Odluka o utvrđivanju Okvirnog rasporeda /kalendara održavanja redovnih sjednica Naučno-nastavnog vijeća Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u ak.2023/24. godini