Geologija

Geologija je nauka koja se bavi proučavanjem planete Zemlje, stijena i minerala koje je tvore te procesa koji je mijenjaju. Geologija nam daje uvid u historiju Zemlje dajući dokaze za tektoniku ploča, evolucionu historiju i klimu kakva je vladala u prošlosti. Geologija je važna za istraživanja minerala i njihovu eksploataciju, vodene resurse, razumijevanje prirodnih nesreća u opasnosti, te za pobliže proučavanje klimatskih promjena. Geologija je najbitnija u geotehničkim naukama i jedna je od glavnih nauka.

Završetkom studija Prvog ciklusa student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor inženjer geologije. Studijski program Prvog ciklusa studija na Studijskom programu Geologija realizira se četiri akademske godine (8 semestara) i vrjednuje sa 240 ECTS. Završetkom Prvog ciklusa studija na Studijskom programu “Geologija” studenti su osposobljeni za:

  • izradu geoloških, hidrogeoloških, inženjerskogeoloških i metalogenetskih karata,
  • određivanje sastava, struktura i tekstura stijena,
  • određivanje starosti stijena i geoloških događaja,
  • rekonstrukciju geoloških događaja na istraživanim područjima,
  • određivanje fizičkih i mehaničkih karakteristika tla i stijena,
  • definisanje geotehničkog modela terena za potrebe izgradnje objekata i sanacije klizišta,
  • izradu projektne geološke dokumentacije, definisanje kvaliteta, rezervi i geološko-ekonomskih karakteristika ležišta mineralnih sirovina,
  • klasifikaciju terena sa aspekta njegove pogodnosti za izgradnju različitih građevinskih objekata,
  • određivanje kvaliteta i rezervi podzemnih voda,
  • definisanje smjera i dinamike kretanja podzemnih voda.