Rudarsko-geološko-građevinski fakultet na praksi

Shodno Nastavnom planu i programu za akademsku 2020/2021 godinu, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet organizuje stručno-edukativnu praksu u periodu od 11.06.-12.06.2021. godine. Stručna praksa ima za cilj podršku programu „Studentskom praksom brže do posla“ (www.erse.ba). Tokom boravka na praksi, Fakultet je obezbijedio prevozno sredstvo, osiguranje studenata i nastavnika te sa privrednim kolektivima iz oblasti rudarstva, geologije, građevinarstva, sigurnosti i pomoći te bušotinske eksploatacije omogućio sadržajan program u kojem će studenti sva stečena teoretska znanja moći vidjeti na praktičnim primjerima, kroz inženjersko-geološke uslove, eksploataciju mineralnih sirovina podzemnim i površinskim putem. Takođe će imati priliku da vide preradu mineralnih sirovina, izradu zasjeka, usjeka, tunela, mostova, vijadukta i drugih infrastrukturnih objekata. Koristimo priliku da se, u ime studenata, zahvalimo svim privrednim kolektivima koji su pomogli u obavljanju prakse i podršci studentima. Fakultet će nastaviti sa ovim aktivnostima u narednom periodu te za sve zainteresovane obezbijediti pojedinačnu praksu.